Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1370/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Koninie z 2019-09-03

Sygnatura akt I C 1370/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 12-08-2019 r.

Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:sędzia Magdalena Kuś

Protokolant:stażysta Sebastian Hermanowski

po rozpoznaniu w dniu 12-08-2019 r. w Koninie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. B.

przeciwko (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  Oddala powództwo;

2.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 109 zł (sto dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

sędzia Magdalena Kuś

Sygn. akt I C 1370/19

UZASADNIENIE

Powód E. B. wystąpił przeciwko pozwanemu Bankowi (...) z powództwem o zapłatę kwoty 90 zł.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż Bank (...) przysłał mu kartę bankową bez jego wiedzy, i co dalej idące bezprawnie nalicza miesięczne opłaty, wzywając do uregulowania zaległości.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu wskazał, iż karta została wysłana powodowi zgodnie z postanowieniami umowy o Limit i Kartę A. M. E. oraz o świadczenie usług bankowości elektronicznej zawartej przez powoda z (...) Bank S.A. w punkcie handlowym należącym do (...) S.A. w dniu 30.11.2009 r. Ww. umowa nie została wypowiedziana przez żadną ze stron.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30.11.2009 r. powód (...) Bank S.A. zawarli umowę o Limit i Kartę A. M. E. oraz o świadczenie usług bankowości elektronicznej. Karta została wysłana powodowi zgodnie z postanowieniami ww. umowy. Okres obowiązywania umowy ulegał przedłużeniu zgodnie z treścią umowy. Przedmiotowa umowa nie została wypowiedziana przez żadną ze stron.

/okoliczności bezsporne/

W dniu 31 grudnia 2009 r. nastąpiło transgraniczne połączenie spółki prawa francuskiego (...) S.A. prowadzącej w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału tej spółki oraz spółki prawa polskiego (...) Bank S.A., w wyniku którego to połączenia (...) S.A. jako spółka przejmująca wstąpiła w ogół praw i obowiązków (...) Bank S.A., tym samym stając się stroną umowy o kartę. Z dniem 3 sierpnia 2015 r. w trybie art. 42 e ust. 2 ustawy Prawo bankowe następcą prawnym S. A. w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością oddziału tej instytucji w Polsce stała się (...) Bank (...) S.A., stając się tym samym stroną umowy. W dnu 31 maja 2016 r. wskutek połączenia poprzez przejęcie pozwany stał się następcą prawnym (...) Bank (...) S.A.

/okoliczności bezsporne/

Pozwany zawiadomił powoda o zmianie strony umowy, wysyłając zawiadomienie.

/dowód: pisma pozwanego, k. 42-45/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy.

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty zgromadzone w aktach sprawy, albowiem nie zostały podważone przez żadną ze stron, a Sąd nie znalazł podstaw, aby je kwestionować z urzędu.

Należy podkreślić, iż nie jest obowiązkiem Sądu poszukiwanie dowodów z urzędu. Działanie sądu z urzędu może, bowiem prowadzić do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (por. wyrok SN z 12.12.2000 r., V CKN 175/00, OSP 2001/7-8/116 z glosą aprobującą Broniewicza OSP 2001/7-8/116, uchwała składu 7 sędziów SN z 19.05.2000 r. III CZP 4/00, OSNC 2000/11/95). Postępowanie cywilne jest bowiem postępowaniem kontradyktoryjnym, gdzie aktywność dowodowa obciąża strony procesu. Wszelkie działania Sądu z urzędu mogłyby być poczytane jako naruszające zasadę równych praw stron gdyż w istocie rzeczy prowadziłyby do faworyzowania jednej ze stron procesu na niekorzyść drugiej. W tej kwestii należy wskazać, na art. 3 k.p.c. czy art. 232 k.p.c. Możliwość podejmowania inicjatywny dowodowej przez sąd może mieć jedynie charakter wyjątkowy w sytuacji rażącej nierównowagi procesowej stron, gdy dany dowód jest niezbędny do rozstrzygnięcia, a strona sama z przyczyn wewnętrznych nie jest w stanie przejawiać inicjatywy dowodowej. Z taką sytuacją zdaniem Sądu nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. W konsekwencji obowiązek wynikający z art. 6 k.c. w procesie jest realizowany poprzez zgłaszanie stosownych wniosków dowodowych celem udowodnienia okoliczności, na które powołuję się strona procesu. Stosownie do art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku ( por. wyrok SN z 15.07.1999 r. I CKN 415/99 LEX 83805 ). Tym samym w tej samej sprawie na stronach może spoczywać obowiązek udowodnienia różnych okoliczności faktycznych w zależności od tego, jakie skutki prawne z nich poszczególne strony wywodzą. Należy również podkreślić, iż samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności powinno być udowodnione przez stronę to twierdzenie zgłaszającą ( por. wyrok SN z 22.11.2001 r. I PKN 660/00, Wokanda 2002/7-8/44 ).

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powoda jako niezasadne nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę prawną roszczenia strony powodowej w zakresie należności dochodzonej pozwem stanowi umowa o Limit i Kartę A. M. E. oraz o świadczenie usług bankowości elektronicznej zawartej przez powoda z (...) Bank S.A. w punkcie handlowy należącym do (...) S.A. w dniu 30.11.2009 r. Ww. umowa nie została wypowiedziana przez żadną ze stron.

W ocenie Sądu orzekającego strona powodowa nie sprostała obowiązkowi wykazania zasadności swojego roszczenia, co w świetle argumentacji strony pozwanej w pełni zasadnej prowadziła a priori do oddalenia powództwa jako nieudowodnionego.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z at. 99 k.p.c. Na koszty procesu złożyły się koszty zastępstwa procesowego w kwocie 90 zł oraz koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Sędzia Magdalena Kuś

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Wieczorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Magdalena Kuś
Data wytworzenia informacji: